نقل‌قول‌های هفتگی

نقل قول هفته اول شهریور ماه ۹۷

تقاضا برای تغییر فرآیند به سرعت در حال افزایش است؛ با این حال، ۸۸ درصد از پاسخ‌دهندگان احساس کردند که مدیریت فرآیند به عنوان یک نظم‌دهنده، نیاز به تغییر دارد تا باقی بماند.

Lisa Higgins: President and CEO at APQC

lisahiggens

نقل قول هفته دوم شهریور ماه ۹۷

هر سازمان معماری فرآیندهای وضع موجود مختص به خود را دارد. ممکن است بدنه و کارشناسان آن را بشناسند یا نشناسند بدین صورت که فقط از فرآیندهایی که در آن فعال هستند آگاهی دارند. هر معمار فرآیند در ابتدا اقدام به شناسایی و مستندسازی وضع موجود کرده که نتیجه آن دستیابی به معماری فرآیندهای وضع موجود سازمان است. اجرای گام‌های بعدی بستگی به بلوغ فرآیندی تعیین شده در گام اول دارد.

Fred Nickols: process architecture

FredNickols