برچسب: مدیریت فرآیندهای کسب و کار

شفافیت جدیدی برای مدیریت فرآیندهای کسب و کار

همانگونه که دنیای ایده آل با دنیای واقعی متفاوت است، فرآیندهای کسب و کار نیز در واقعیت به سادگی آنچه اعضای سازمان مستندسازی و بیان می کنند، نیستند. بلکه از پیچیدگی و تفاوت هایی برخوردارند. این مسئله نمونه مناسبی برای فهم بهتر و اهمیت اجرای فرآیندکاوی در سازمان ها است.

ورود به سایت