چکیده متن

ماتریس RACI نشان‌دهنده وضعیت افراد یا نقش‌ها در ارتباط با فعالیت‌های کسب‌وکار در یک فرآیند است. این ماتریس ابزار کارآمدی است که ساختاردهی و شفافیت هر یک از اعضای تیم را ممکن می‌سازد. با استفاده از این ابزار مشخص می‌گردد که هر واحد یا شخص چه نقش‌هایی دارد.

اشتراک گذاری

ماتریس واگذاری مسئولیت (RACI)


ماتریس RACI نشان‌دهنده وضعیت افراد یا نقش‌ها در ارتباط با فعالیت‌های کسب‌وکار در یک فرآیند است. این ماتریس ابزار کارآمدی است که ساختاردهی و شفافیت هر یک از اعضای تیم را ممکن می‌سازد. با استفاده از این ابزار مشخص می‌گردد که هر واحد یا شخص چه نقش‌هایی دارد.

ماتریس RACI نشان‌دهنده وضعیت افراد یا نقش‌ها در ارتباط با فعالیت‌های کسب‌وکار در یک فرآیند است. این ماتریس ابزار کارآمدی است که ساختاردهی و شفافیت هر یک از اعضای تیم را ممکن می‌سازد. با استفاده از این ابزار مشخص می‌گردد که هر واحد یا شخص چه نقش‌هایی دارد. این ماتریس به وضوح نشان می‌دهد که هر واحد/شخص چه مسئولیتی را برعهده دارد، در کدام فعالیت نقش تصمیم‌گیرنده را ایفا می‌کند، در کدام فعالیت‌ها نقش مشاور و مطلع را دارد. در این ماتریس نقطه برخورد فرد/ واحد و فعالیت چهار نقش مسئول برای فعالیت‌ها تخصیص داده می‌شود که عبارتند از :

  • Responsible: فرد/ واحد انجام‌دهنده فعالیت می‌باشد. به عبارت دیگر فردی / نقشی که مسئولیت انجام، هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و وظایف هر فرایند یا روش اجرایی را بعهده دارد. در واقع او خروجی‌های مورد نظر را تولید می‌کند.
  • Approver: فرد/ واحد تصمیم‌گیرنده در مورد فعالیت می‌باشد. به بیان بهتر فردی / نقشی که برای اجرای صحیح و کامل فعالیت‌ها و وظایف پاسخگو است. در واقع پاسخگو بایستی خروجی‌هایی را که مسئول تولید کرده است، تصویب و تایید نماید.
  • Consulted: فرد/ واحد مشاور در مورد فعالیت است. در واقع فردی/ نقشی که مسئولیت ارائه راهنمایی و مشاوره درخصوص فعالیت مشخصی از فرآیند را برعهده دارد.
  • Informed: فرد/ واحد مطلع (از تغییرات) در مورد فعالیت می‌باشد. به عبارت دیگر فردی / نقشی که باید در جریان رخدادها و یا خروجیهای فرایند قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *