تعیین سطح بلوغ فرآیند میزان جاری بودن مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان و هم‌چنین درک بدنه سیستم از مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار را مشخص می‌کند. از این رو با تعیین سطوح بلوغ فرآیندی سازمان می‌توان نقشه راه دقیق‌تری برای توسعه فرآیندی سازمان تنظیم کرد.

تعیین سطح بلوغ فرآیندی سازمان

یکی از مباحث کلیدی در مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، سطوح بلوغ فرآیندی سازمان می‌باشد. بلوغ فرآیند را جز جدانشدنی فرهنگ سازمانی به‌شمار می‌آورند چرا که تعیین سطح بلوغ فرآیند میزان جاری بودن مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان و هم‌چنین درک بدنه سیستم از مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار را مشخص می‌کند. به همین منظور به تعیین سطوح بلوغ فرآیندی سازمان می‌توان نقشه راه دقیق‌تری برای توسعه فرآیندی سازمان تنظیم کرد. به عبارت دیگر گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب را تعیین می‌کند.

سطوح پنج‌گانه‌ی بلوغ فرآیندی سازمان شامل موارد زیر است:

سطح بهینه‌سازی

مدیریت فرآیند شامل بهبود یا بهینه‌سازی فرآیند می‌شود.

سطح مدیریت شده

فرآیند بر اساس شاخص‌های توافق شده مدیریت می‌شود.

سطح تعریف شده

فرآیند به عنوان یک فرآیند استاندارد کسب‌وکاری، تعریف/ تایید شده است.

سطح تکرارپذیر

در این سطح، فرآیند تا حد قابل قبولی مستند شده است.

سطح ابتدایی

در این سطح، فرآیند موجود مستندسازی نشده است و یا فرآیند کاملا جدیدی در اختیار است.