بهین سازان فرآیند امین (بهفا)

  • مدیریت فرآیندهای کسب و کار

  • کاهش هزینه‌ها ازطریق تمرکز بر جریان کار و دوره زمانی انجام امور و همچنین اندازه‌گیری عملکرد،
  • چابکی کسب و کار از طریق مدیریت فرآیند، مدیریت قواعد و یکپارچه‌سازی و خودکارسازی فرآیندها،
  • تمرکز بر مشتری از طریق کنترل و پایش خروجی‌های فرآیند،
  • افزایش رضایت کارکنان به دلیل شفاف بودن جریان کار، نحوه انجام وظایف و حصول خروجی‌ها  
  •